Το καλάθι είναι άδειο
 Αναζήτηση
 Μέλη
Αναγνωριστικό Πιστοποιητικό  
[Εγγραφή νέου μέλους]
 
 
English 
Εγγύηση
Επισκευές-Χρέωση-Αποστολή

Εγγύηση

 

Όροι Εγγύησης DoReMi Alvertos

 

Η Εταιρεία DoReMi Alvertos εγγυάται στον αρχικό αγοραστή του αναγραφόμενου προϊόντος, ότι το προϊόν αυτό δεν παρουσιάζει ελάττωμα οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν, ή στην εργασία συναρμολόγησής του.

Κατά την διάρκεια της εγγύησης, η εταιρεία  DoReMi Alvertos ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης (service) θα επισκευάσουν το προβληματικό προϊόν με αντικατάσταση των ανταλλακτικών χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών, χωρίς να υφίσταται σε καμία περίπτωση λόγος αντικατάστασης της συσκευής.
Είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία της εταιρείας  DoReMi Alvertos , ο καθορισμός του τόπου και του χρόνου επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος.

Η μεταφορά και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον πελάτη προς την εταιρεία  DoReMi Alvertos  ή τα εξουσιοδοτημένα service, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

Η εταιρεία   DoReMi Alvertos καθώς και τα εξουσιοδοτημένα service δεν ευθύνονται για βλάβες, οφειλόμενες στην μεταφορά της συσκευής από τον πελάτη η από τρίτους.

Παρακαλούμε, να φυλάσσετε μαζί με την εγγύηση και το αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος για κάθε περίπτωση που θα σας ζητηθεί.

Τα προϊόντα πρός επισκευή, θα πρέπει να αποστέλλονται στην αρχική τους συσκευασία.

Για αδικαιολόγητη απασχόληση καθώς και επισκευές τεχνικών ή εξειδικευμένων ατόμων κατ’ οίκον ή στον τόπο που επιθυμεί ο πελάτης, χρεώνονται ξεχωριστά στον πελάτη ακόμα κι αν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση.

Κατά τον χρόνο της εγγύησης, παρέχονται δωρεάν τα ανταλλακτικά και η εργασία επισκευής.

Κάθε εργασία επισκευής ή αναβάθμισης γίνεται στην εταιρεία  DoReMi Alvertos ή στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης (service).

Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή του προϊόντος και αρχίζει από την πρώτη ημέρα αγοράς του προϊόντος.

 

Η εγγύηση δεν ισχύει :

 1. Για την ανωμαλία που έχει προέλθει όχι από βλάβη της συσκευής, αλλά από φθορά ή βλάβη από υπαιτιότητα τρίτων.
 2. Για μεταβολές της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και διαρροές οξέων των μπαταριών.
 3. Κάθε περίπτωση ελαττωματικής εγκατάστασης της συσκευής και / ή χρήση αντίθετη με τις προδιαγραφές που καθορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής.
 4. Για κάθε περίπτωση που ο αριθμός κατασκευής της συσκευής (serial number), ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 5. Για κάθε περίπτωση κακής συνδεσμολογία, πτώσης, έκθεσης σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, ή ρίψης υγρών.
 6. Για κάθε περίπτωση που έχουν προστεθεί εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών σε σχέση με την εκάστοτε συσκευή μη ελεγμένα από την εταιρεία  DoReMi Alvertos ή τα εξουσιοδοτημένα service όπως: Drives, Hard Discs, Adaptors, Καλώδια, Interfaces, SCSI Kits, Internal ZIP και Floppy driver και γενικότερα ηλεκτρονικών ή μη εξαρτημάτων ακόμη και τοποθετημένων εξωτερικά (δηλαδή, χωρίς το άνοιγμα της συσκευής).
 7. Για κάθε χρήση τροφοδοτικών, πέραν αυτών που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.
 8. Για κεφαλές μαγνητοφώνων και κασετοφώνων ψηφιακών και αναλογικών.
 9. Για μονάδες μεγαφώνων από υπεροδήγηση του ενισχυτή ή των ηχείων.
 10. Για λυχνίες ή αναλώσιμα εξαρτήματα
 11. Για κάθε περίπτωση που έχει γίνει προσπάθεια καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αλλαγής από τον πελάτη ή από τρίτους του λειτουργικού συστήματος (software) και των λοιπών προγραμμάτων της εκάστοτε συσκευής περιλαμβάνοντας μνήμες EEPROM, Flash EEPROM, ROM, Αλλαγή Drivers, OS, Updates, ή / και UPGRADES με την χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων όπως Midifiles, SMF, SY-SEX, EEPROM Programmers, Burners, γενικότερα προγραμμάτων υπολογιστών, καταστάσεων test και diagnostics των συσκευών και λοιπών συναφών τρόπων με τους προαναφερόμενους.
 12. Κακή χρήση γενικότερα

Για την δική σας εξυπηρέτηση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο της συσκευής. Περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για την σωστή χρήση, συνδεσμολογία και συντήρηση του προϊόντος.

Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει αμφιβολία για την καλή λειτουργία της συσκευής, ή απορία για τον χειρισμό της, απευθυνθείτε πρώτα στον αντιπρόσωπο της εταιρείας , πριν απευθυνθείτε στην ίδια την εταιρεία  DoReMi Alvertos  ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης (service).

Η παρούσα εγγύηση καθώς και οι όροι της δεν μπορούν να αλλαχθούν από κανένα αντιπρόσωπο ή τρίτο.

Σημείωση: Η εγγύηση πρέπει να ταχυδρομηθεί σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος προς το τεχνικό τμήμα της εταιρείας  DoReMi Alvertos , διαφορετικά θα θεωρηθεί άκυρη